ZP/341/19/13

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 276589 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241817 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Kod CPV: 09310000-5 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 174 524 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 90 861 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 87 484 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 320 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 905 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 33 788 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 674 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 410 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 394 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 22 081 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 855 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 282 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 228 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 958 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 247kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 591 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 472 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 28 454 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 20 635 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 078 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 54 964 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 608 kWh 23.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 651 479 kWh 24.Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 527 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 56 651 kWh 26.Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 644 kWh 27.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 906 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 305 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 069 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 506 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 904 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 046 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 845 kWh 34.Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 576 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 606 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 948 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 23 723 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 451 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 912 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 477 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 560 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 251 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 052 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 532 kWh 45.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 663 kWh 46.Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 171 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 738 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 353 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 439 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 458 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 451 kWh 52.Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 865 kWh 53.Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 243 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 287 kWh 55.Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 151 kWh 56.Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz.109/15 - moc umowna Pu = 4 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 536 kWh 57 Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 237 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 548kWh 59.Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 836 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 563kWh 61.Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 342kWh 62.Przepompownia ścieków Tuszyny Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 352kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 807 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 41 716 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* PKP Energetyka S.A. - Pion Sprzedaży, ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 477252,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
427380,56
* Oferta z najniższą ceną: 427380,56 / Oferta z najwyższą ceną: 435386,24
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (19 grudnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 grudnia 2013, 11:29:56)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873