ZP/341/16/13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: Al. Wolności 4
Miejscowość: Koronowo Kod pocztowy: 86-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 531810419
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kozańska - Kuraś
E-mail: a.kozanskakuras@gmail.com Faks: +48 523822562
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL) http://www.bip.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do dokumentów: (URL) _____
Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: (proszę określić)
Samorządowy zakład budżetowy
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
Nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____Kod NUTS: PL613
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest etyliny E 95 oraz oleju napędowego ON w okresie od dnia 1.1.2014 roku przez okres 24 miesięcy (do dnia 31.12.2015 roku) w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy.
CPV
09100000-0 Paliwa
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09132000-3 Benzyna
09134000-7 Oleje napędowe
2.2 Szacunkowe zużycie paliw w okresie 24 miesięcy:
1. Etylina – 17 113 litrów.
1. Olej napędowy – 501 234 litry.
Wskazane zużycie paliw, jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej
ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż
maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
2.3 Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu/marży podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga, aby zakup paliwa dokonywany był w formie bezgotówkowej. Wykonawcy winni dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu 111 sztuk kart paliwowych na pojazdy i sprzęty wskazane w podpunkcie 2.6 oraz 5 kart na okaziciela, w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty paliwowej do Wykonawcy. Wydanie tych kart będzie bezpłatne (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). W przypadku zagubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty paliwowej do Wykonawcy (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). Wykonawca może pobrać opłatę za wystawienia takiej karty nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu lub sprzętu, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty paliwowej
do Wykonawcy (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty – bezpłatnie).
2.4 Objęta niniejszym zamówieniem dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę.
2.5. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013, poz. 1058).W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia nie spełniania przez dostarczane przez Wykonawcę paliwa wymagań jakościowych, zgodnych z ww. Rozporządzeniem, Zamawiający zleci wykonanie badań laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań, a także naliczy karę umowną w wysokości 10% całej umowy, a także może odstąpić od umowy i dochodzić od
Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie).
2.6 Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. nr 243, poz. 2063 z późn. zm.). Co najmniej jedna stacja paliwowa Wykonawcy musi znajdować się w miejscowości, w której siedzibę ma Zamawiający.
Stacje Wykonawcy muszą być czynne co najmniej od poniedziałku do piątku i co najmniej w godzinach od 7:00 do 15:00.
2.5 Wykaz pojazdów i sprzętu Zamawiającego:
POJAZDY ON:
1 FORD CBY 32VA
2 FORD CBY 51NL
3 WIDLAK RAK
4 MYJKA MYJKA
5 MYJKA KARCHER
6 IVECO CBY FK06
7 AUTOSAN CBY FC39
8 AUTOSAN CBY 4J41
9 JELCZ CBY FN56
10 AUTOSAN CBY 71HK
11 AUTOSAN CBY V896
12 AUTOSAN CBY NF61
13 AUTOSAN CBY NC85
14 AUTOSAN CNY NG84
15 MAN CBY 04NH
16 MAN CBY 25HC
17 URSUS BYN 440H
18 STAR CBY 4C70
19 URSUS BYN 460H
20 STAR CBY 7L35
21 SCANIA CBY 87F8
22 JELCZ BYB 886D
23 STAR BYB 843D
24 SCANIA CBY 55N8
25 SCANIA CBY 65U8
26 STAR CBY FE39
27 SCANIA CBY FT76
28 MERCEDES CBY FT96
29 IVECO CBY FV09
30 IVECO CBY FV57
31 PEUGEOT CBY 60EK
32 IVECO CBY NH16
33 URSUS BYN 038H
34 KOPARKA BYN 448H
35 URSUS BYN 497H
36 FORD CBY 50VP
37 URSUS BYN 513H
38 STAR BYB 867D
39 KOPARKA CAT
40 RÓWNIARKA DZ 122B
41 RÓWNIARKA XCMG
42 PIASKARKA S OZAMET
43 WLEC Vrw 3404
44 RECYKLER RECYKLER
45 STAR CBY NE43
46 IVECO CBY FT57
47 WALEC KEYS
48 LUBLIN CBY NJ19
49 Piaskarka S
50 NEW HOLLAND CBY HW19
51 FORD CBY 37HM
52 URSUS BYN 498H
53 FORD CBY 52NL
54 FORD CBY 68HJ
55 OPEL CBY 58VP
56 FORD CBY 83NJ
57 WUKO CBY 7L20
58 FORD CBY 86NG
59 KOPARKA CASE
60 FORD CBY FC99
61 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SUW
62 AGREGAT 200KW
63 FORD CBY 85HN
64 KOPARKA JCB
65 KARCHER HDS 7/16-4C BASIC
66 AGREGAT ROM ECOFIT
67 CITROEN CBY FU22
68 MERCEDES CBY FV11
69 JCB 526-55
70 Ford CBY NY81
POJAZDY ETYLINA
1 KOSIARKA CIĄGNIKOWA
2 CIĄGNIK OGRODNICZY
3 KOSA I
4 KOSA II
5 KOSA III
6 KOSA IV
7 KOSA V
8 NOŻYCE I
9 NOŻYCE II
10 KOSIARKA SPALINOWA
11 ALKO
12 ODKURZACZ I
13 ODKURZACZ II
14 ZAGĘSZCZARKA
15 FIAT CBY 76A8
16 STOPA UBIJAKOWA
17 Przecinarka spalinowa Stihl TS 800
18 AGREGAT HYDRAULICZNY JCB
19 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EISMAN S640E
20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FM-40 32kW
21 KOSA STIHL 240C TUCHOLSKA 49
22 FORD CBY 40HA
23 KOSA S.U.W
24 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SMG-3M-K
25 KOSIARKA HONDA O.Ś. KO-WO
26 STIHL 350 O.Ś. KO-WO
27 STIHL 200 SUW GMINNE
28 STIHL 240C SUW GMINNE
29 FORD CBY 7V70
30 FIAT CBY A585
31 FIAT CBY 7S94
32 PIŁA SPALINOWA
33 AGREGAT
34 Agregat
35 PIŁA PS 250
36 PIŁA PS 032
37 WYCINARKA
38 ZAGĘSZCZARKA S
39 ZAGĘSZCZARKA W
40 AGREGAT MAŁY
41 Kosa spalinowa Stihl FS 310 OŚ Koronowo
Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów oraz sprzętu użytkowanego obecnie przez Zamawiającego może
ulec zmianie w czasie trwania umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 09100000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  nie
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

Łącznie z VAT Wartość: 2881495.93
Stawka VAT (%)wg stawki 23.00
Waluta: PLN
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną tak nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP/341/16/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Tak
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 209-361772 z dnia: 26/10/2013
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 224-389345 z dnia: 19/11/2013
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/341/16/13 Część nr: _____ Nazwa: Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/12/2013 (dd/mm/rrrr)
V.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Miejscowość: Płock Kod pocztowy: 09-411 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 801235682
E-mail: Faks: +48 243677325

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) Bez VAT Wartość: 2342679.62 Waluta: PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia wg stawki 23.00
Wartość: 281495.93
Waluta: PLN
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać) liczbę lat: 2 albo liczbę miesięcy: ___
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia nie__
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul.Postępu 17a
Miejscowość Warszawa Kod pocztowy 02-676
Państwo Polska (PL) Tel. +48 224587801
E-mail _____ Faks +48 224587800
VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których
podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawcy przysługują środki ochron prawnej, o których
mowa w Rozdziale VI Ustawy tj. w art. 179-198.
10 dni - informacje wysłane faksem, e-mailem
15 dni - informacje wysłane pocztą tradycyjną
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa Kod pocztowy02-676
Państwo Polska (PL) Tel. +48 224587801
E-mail _____ Faks +48 224587800
Adres internetowy URL _____
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-169432


Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (13 grudnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (13 grudnia 2013, 13:31:44)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (13 grudnia 2013, 14:09:33)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297