Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH
NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1
W KORONOWIE

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 518466 - 2013;
data zamieszczenia: 13.12.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 440494 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1 W KORONOWIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1
w Koronowie. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane: - rozbiórka elementów betonowych przy budynku, wykonanie i zasypanie wykopów, - wykonanie opaski przy budynku, - nadbudowa ogniomurków, naprawa tynków
na ogniomurkach, kominach i elewacji, - ułożenie płytek na schodach zewnętrznych, - demontaż i montaż tablic inform.,kamer,wysięgników i opraw oświetlenia, - demontaż
i montaż klimatyzatorów, - dwukrotne malowanie krat i balustrad, - montaż i demontaż rusztowań, - przygotowanie podłoża pod ocieplenie ścian (oczyszczenie, zmycie, gruntowanie), - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych, - wykonanie izolacji termicznej na ścianach ze styropianu (fundam. i nadziemia), - przyklejenie siatki, montaż listwy cokołowej, ochrona narożników, - wykonanie tynków elewacyjnych silikatowych o właściwościach tynku mineralnego, - malowanie elewacji farbą silikonowo - żywiczną, - montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - rozbiórka starego pokrycia dachu z papy i wylewki betonowej, - wykonanie warstwy wyrównawczej, paroizolacji z folii, izolacji dachu ze styropianu, - wykonanie pokrycia dachu - 2 warstwy papy zgrzewalnej, - wymiana obróbek blacharskich na dachu, rynien i rur spustowych, - wymiana instalacji odgromowej, - badania instalacji odgromowej, - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z z podokiennikami zewn. i wewn., - wymiana lub uzupełnienie krat okiennych, - wywóz i utylizacja odpadów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.44.30.00-4, 45.26.19.00-3, 45.31.23.10-3, 45.42.11.30-4, 45.44.21.10-1, 45.45.30.00-7, 45.26.21.20-8, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z EFRR w ramach osi priotytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas sp.j.,
 ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 603101,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 296142,75 złotych
Oferta z najniższą ceną: 239850,36 zł / Oferta z najwyższą ceną: 503883,95 zł  Waluta: PLN.
 
                                                                                BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (13 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 grudnia 2013, 11:40:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959