OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016


Mąkowarsko: Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016.

Numer ogłoszenia: 483792 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397698 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Mąkowarsku, ul. Tucholska 8, 86-013 Mąkowarsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3823129, faks 52 3823129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 100.000 litrów dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016. Przewidywana ilość dostaw gazu w ciągu jednego okresu grzewczego wynosi ok. 33.000 litrów. 1.2 W zakres zamówienia wchodzi również: - dostawa i montaż zbiorników każdy o pojemności 4850 litrów (o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20 °C/ 40 °C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85%) wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego, w tym: - wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp. - koszt demontażu instalacji zbiornikowej i transport zbiorników po zakończeniu obowiązywania umowy - wynajem dwóch zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 4850 litrów z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym: - przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej, - koszty okresowych przeglądów UDT, okresowych przeglądów instalacji wykonywane przez wyłonionego Wykonawcę, rewizję zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację instalacji, 1.3 Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej po dokonaniu tankowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, PN i wymagań UDT oraz dokonania stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika (lub w książce napełnień). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania z jego winy. Dostawy będą realizowane środkami transportu wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił koszów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w licznik gazu z aktualną legalizacją UMiJ. 1.4 W razie stwierdzonych wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wszelkie koszty wynikłe ze złej jakości gazu ponosi Wykonawca. 1.5 Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących wymogów jakościowych, Polskich Norm a w szczególności normy PN-C-96008:1998 Przetwory Naftowe - Gazy Węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4. 1.6 Dostawy sukcesywne po 4000 - 8000 litrów wykonawca zrealizuje na własny koszt i ryzyko do siedziby Zespołu Szkół w Mąkowarsku w ciągu 48 godzin od złożenia pisemnej bądź telefonicznej dyspozycji. 1.7 Wykonawca raz w roku przeprowadzi badanie szczelności instalacji zbiornikowej przyłącza gazowego wraz z kurkiem głównym KG 1.8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z badań wymienionych w pkt. 1.7. 1.9 Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności związanych z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. 1.10 Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić miejsca dostawy gazu i montażu zbiorników, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 1.11 Obowiązkiem Dostawcy jest posiadanie odpowiednich dokumentów stwierdzających, że zamontowane urządzenia odpowiadają polskim normom oraz dostarczony gaz posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające go do stosowania tj. świadectwo jakości (certyfikat).W/w dokumenty Dostawca zobowiązany jest okazywać na każde żądanie Zamawiającego. 1.12 Dostawy powinny odbywać się w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym powiadomieniu Odbiorcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.00-1, 44.61.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BETA PRIM Sp. z o.o., ul. Bieławin 7, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184003,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 193114,92

  • Oferta z najniższą ceną: 193114,92 / Oferta z najwyższą ceną: 226324,92

  • Waluta: PLN.
metryczka


Wytworzył: Grzegorz Winowiecki (26 listopada 2013)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (26 listopada 2013, 10:28:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138