ZP/341/13/13

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów
Numer ogłoszenia: 220571 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201275 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów wykonanych z folii LDPE o wymiarach 70 cm x110 cm x0,04 (plus zakładka 10 cm) bez nadruku. Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę min 25 kg. Barwa worków nie może się różnić bardziej niż o 1 ton. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Worki foliowe muszą być odporne na działanie: niskich temperatur, promieni UV, środków chemicznych, Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne dla wód gruntowych. Szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe: worki żółte - 250 000 szt. worki zielone - 100 000 szt. worki niebieskie - 120 000 szt. worki brązowe - 150 000 szt. Worki muszą być w rolkach (po 10 szt. w rolce) Do oferty należy dołączyć 1 komplet worków. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do dnia 25.10.2013r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych worków podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości worków, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości worków w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości worków w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 11.95.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* e-pack Sp. z o.o., ul. Kurnakowicza 5, 33-103 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
213528,00
* Oferta z najniższą ceną: 213528,00 / Oferta z najwyższą ceną: 282162,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (22 października 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (22 października 2013, 11:55:33)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982