ZP/341/12/13

Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów
Numer ogłoszenia: 215463 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197447 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów stalowych i gazów technicznych. Materiały stalowe i gazy techniczne muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Rura czarna 2 mb 240 Rura czarna mb 180 Pręt gładki 6 mb 150 Pręt gładki 10 mb 150 Pręt gładki 12 mb 210 Pręt gładki 16 mb 150 Teownik 20x20 mb 120 Teownik 30x30 mb 120 Teownik 50x50 mb 120 Profil zamknięty 20x20 mb 320 Profil zamknięty 30x30 mb 350 Profil zamknięty 50x50 mb 360 Kątownik walcowy 20x20 mb 180 Kątownik walcowy 30x30 mb 180 Kątownik walcowy 50x50 mb 200 Kątownik Z/G 20x20 mb 180 Kątownik Z/G 30x30 mb 180 Kątownik Z/G 50x50 mb 180 Ceownik Z/G 20x20 mb 240 Ceownik Z/G 30x30 mb 240 Ceownik Z/G 50x50 mb 240 Blacha czarna 1,5mm szt. 300 Blacha czarna 2mm szt. 120 Blacha czarna 0,8mm szt. 50 Blacha czarna 1,2mm szt. 150 Płaskownik 30x6 szt. 180 Płaskownik 40x6 szt. 150 Płaskownik 25x4 mb 240 Płaskownik 50x6 mb 240 Acetylen 6 kg szt. 20 Mieszanka Arg+CO2-7m3 szt. 40 Tlen -6,4m3 (150 atm) szt. 40 CO2 30 kg szt. 20 CO2 20 kg szt.10 CO2 6kg szt.10 Argon 6,3 m3 szt. 10 Drut spawalniczy 0,8 15kg szt. 40 Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych materiałów stalowych i gazów technicznych stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości materiałów stalowych i gazów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości materiałów stalowych i gazów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiałów stalowych i gazów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena 2 przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.20.00-7, 44.33.20.00-6, 44.21.25.00-4, 44.16.31.00-1, 24.11.00.00-8, 24.11.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* DOM-BUD, ul. Krzyżowa 6, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
135689,54
* Oferta z najniższą ceną: 135689,54 / Oferta z najwyższą ceną: 135689,54
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (16 października 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (16 października 2013, 12:31:25)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157