Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO

Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO
Numer ogłoszenia: 420516 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378010 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2013/2014 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 15 st.C. Miejsce dostaw: - Zespół Szkół we Wtelnie, ul. Szkolna 7 - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 - Szkoła Podstawowa w Sitowcu, Sitowiec 16 Szacunkowe zapotrzebowanie oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014 wynosi 80.000 litrów, w tym szacunkowe zapotrzebowanie poszczególnych placówek oświatowych to: a) Szkoła Podstawowa w Sitowcu - 14.000 litrów, b) Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 28.000 litrów, c) Zespół Szkół we Wtelnie - 38.000 litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NAFTPOL Sp.J. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 271040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 291468,67

  • Oferta z najniższą ceną: 291468,67 / Oferta z najwyższą ceną: 292934,73

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (16 października 2013)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (16 października 2013, 10:33:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1008