OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych Gogolin - Salno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej
z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno, dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2).

Numer ogłoszenia w BZP: 202613 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 164365 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami
w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi od km 0 + 0.750 do km 1 + 750
- przebudowa drogi na działkach nr: cz. dz. nr 75 obręb geod. Gogolin nr : cz. dz. nr 93/1 i dz. nr 93/2 obręb geod. Salno.
- wykonanie jezdnię szer. 3,5m. Jezdnia z obu stron będzie zakończona obustronnym poboczem 2 x 0,75m, droga klasy - D - kategoria ruchu - KR1,
- roboty pomiarowe - trasa drogi.
- mechaniczne karczowanie krzewów przydrożnych kolidujących z drogą,
- wykonanie korytowania mechanicznie - głęb. 10cm na całej szerokości drogi,
Jezdnia - podbudowa:
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 0/63.0mm o szerokości 3,80m, grubości 15cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm o szerokości 3,60m, grubości 5cm,
Jezdnia nawierzchnia:
- wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi. Roboty obejmują powierzchniowe utrwalenie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. Powierzchniowe utrwalenie potrójne należy wykonać poprzez trzykrotne spryskanie emulsją asfaltową średnio i szybko rozpadową, trzykrotne rozsypanie kruszywa naturalnego oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw.
Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia powierzchni nieulepszonej tj. rozkładania lepiszcza nawierzchnia powinna być zwilżona i oczyszczona.
Pobocza :
- górna warstwa z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grub. 5cm,
- dolna warstwa z kruszywa wapiennego frakcji 0/63mm, grub. 10cm,
Zjazdy:
- górna warstwa z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grub. 5cm
- dolna warstwa z kruszywa wapiennego frakcji 0/63mm, grub. 10cm.
Rowy przydrożne:
- roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zadanie dofinansowywane ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.|
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 512672,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 379710,11 
Oferta z najniższą ceną: 379710,11 / Oferta z najwyższą ceną: 379710,11
Waluta: PLN.

                                                                          BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (2 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (2 października 2013, 13:38:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035