Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Zadanie 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie. Zadanie 2 - Przebudowę odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
Zadanie 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego
i Tucholskiej w Koronowie.
Zadanie 2 - Przebudowę odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie


Numer ogłoszenia: 397184 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia w BZP: 175165 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej
w Koronowie
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej
w Koronowie.

Przewidywana łączna powierzchnia przebudowy ulic wynosi 3.683,66 m2
i obejmuje następujące ulice:
- ul. Farną (odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Tucholskiej),ul. Zdrojową, ul. Sobieskiego,ul. Tucholską (od ul. Zdrojowej w kierunku wschodnim za krawędź budynku przy ul. Tucholskiej 6)
Zakres zadania 1 obejmuje w szczególności:
ul. Sobieskiego - 536,35 m2
- rozbiórkę krawężników kamiennych, rozbiórkę chodników bitumicznych, ustawienie krawężników kamiennych z odzysku, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr 3cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
ul. Zdrojowa - 909,36 m2
- rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników betonowych z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm, 15x25, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr 3cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
ul. Farna - 847,29 m2
- rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników betonowych z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm, 15x25, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 3 cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
ul. Tucholska - 1.390,46 m2
- rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę chodników z płytek betonowych, ustawienie krawężników betonowych z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm,15x25, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. do 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 3 cm AC11S, regulację włazów kanałowych, regulacja zaworów wodociągowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót
i specyfikacjach technicznych wykonani i odbioru robót budowlanych.
Zadanie 2 - Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie.
Przewidywana łączna powierzchnia przebudowy ul. Paderewskiego wynosi 569 m2.
Zakres zadania 2 obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę chodników z płytek betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie frezowania na gr. 3 cm, mechaniczne oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3 cm AC11S, regulację włazów kanałowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum:
Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
Partner - PPU AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz,
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 393829,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 399341,09  
Oferta z najniższą ceną: 399341,09 / Oferta z najwyższą ceną: 587391,36
Waluta: PLN.
                                                                        BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 października 2013, 12:38:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931