Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach
Numer ogłoszenia w BZP: 396672 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Numer ogłoszenia w BZP: 180521 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.
II.2) Rodzaj zamówienia: R oboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej:
- Ø 110 PVC - 136,5 mb + 4 przyłącza
- Ø 90 PVC - 109,0 mb + 9 przyłączy
Razem 245,5 mb + 13 przyłączy
2) budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Zajęczej:
-Ø 200 PVC - 226,5 mb +15 przykanalików
3) budowę sieci wodociągowej w ulicy Cyprysowej:
- Ø 110 PVC - 356 mb + 22 przyłącza.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 945215,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 239938,57
Oferta z najniższą ceną: 239938,57 / Oferta z najwyższą ceną: 268738,80 Waluta: PLN.
 
                                                                          BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 października 2013, 10:56:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1183