Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.

IPR-ZP.271.20.4.2013                                                                 Koronowo, 2013-09-26
 
                                
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci  wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907), wybrano  ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J.
ul. Sz. Kotomierska 17  86-010 Koronowo

 
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty   oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Sz. Kotomierska 17  86-010 Koronowo - 100 punktów,
Oferta nr 2. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo -  89,28 punktów.
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
 
                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 września 2013, 12:35:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215