Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zadanie 1 – Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie. Zadanie 2 – Przebudowę nawierzchni ul. Paderewskiego w Koronowie,

  IPR-ZP.271.19.2013                                                            Koronowo, 2013-09-25
 
                                                                                   
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zadanie 1 – Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej
w Koronowie.
Zadanie 2 – Przebudowa nawierzchni ul. Paderewskiego w Koronowie,

 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907), wybrano  ofertę złożoną przez:
Konsorcjum:
Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3,  86-100 Świecie
Partner – PPU AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1,  85-727 Bydgoszcz


Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty   oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3,  86-100 Świecie Partner – PPU AFFABRE Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 1,  85-727 Bydgoszcz -  100 punktów
Oferta nr 2. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa -  67,98 punktów.
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
 
                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 września 2013, 15:15:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889