Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę (modernizację) drogi gminnej Salno-Gogolin

  IPR-ZP.271.18.2013                                                                Koronowo, 2013-09-25
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami  w obrębie geodezyjnym Gogolin (cz. dz. nr. 75, Salno (dz. Nr 93/1, dz. nr 93/2
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907, wybrano  ofertę złożoną przez:
Skanska S.A.  ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę     oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa – 100 punktów
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) uPzp.
 
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 września 2013, 15:03:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 935