ZP/341/09/13

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
Numer ogłoszenia: 190513 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181937 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego paliwa, to jest etyliny E 95 oraz oleju napędowego ON w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 19.09.2013 roku) do dnia 31.12.2013 roku. CPV 09100000-0 Paliwa 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 09132000-3 Benzyna 09134000-7 Oleje napędowe Szacunkowe zużycie paliw w okresie 3 miesięcy i 11 dni : 1. Etylina -2.400 litrów 1. Olej napędowy -70.312 litrów. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy oleju napędowego ON spełniającego wymagania PN-EN 590 oraz etyliny Pb-95 spełniającej wymagania PN-EN 228 w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego, pojazdem samochodowym wyposażonym w dystrybutor każdego dnia roboczego w godzinach od 6:00 do 8:00, natomiast etylina Pb-95 będzie tankowana na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynnych co najmniej w godzinach od 6:00 do 20:00. Jakość oferowanego paliwa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). Jednostką rozliczeniową w każdym wypadku będzie litr. Dostawy ON odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego staraniem. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć atest jakościowy: producenta lub akredytowanego laboratorium, określający w sposób jednoznaczny daną dostawę, tzn. dokument ten powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i zawierać klauzulę, iż dotyczy on dostawy z dnia ....., realizowanej autocysterną o numerze rejestracyjnym ..........., nazwa producenta lub składującego paliwo .......... W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa Zamawiający ma prawo do wykonania badań jakościowych dostarczanego paliwa w wybranym przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy tylko w przypadku wystąpienia uchybień. Badanie obejmować będzie określenie parametrów stosownie do wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 221, poz. 1441) Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliwa w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany ceny hurtowej przez producenta paliwa. Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliw w okresie realizacji zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług (Vat). Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe zużycie paliw płynnych ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliw płynnych w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość paliw płynnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.20.00-3, 09.13.40.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* NAFTPOL s.j., ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330533,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
408864,56
* Oferta z najniższą ceną: 408864,56 / Oferta z najwyższą ceną: 408864,56
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (19 września 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 września 2013, 10:05:36)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242