Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na
budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu
Numer ogłoszenia: 180865 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia w BZP: 157601 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
W tym:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku.
- Boisko piłkarskie 30x66 m + strefa ochronna 2,0 m i urządzenie terenu
- Ogrodzenie
- Plac zabaw
- Boisko do siatkówki 8x16 m + strefa ochronna 5,0 m
- Przyłącze wodociągowe
- Przyłącze energetyczne i oświetlenie
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
Zadanie 2 - Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
Branża budowlana - zgodnie z dokumentacją 1. Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z ościeżnicami na okna okna drewniane klejone 3-warstwowe).
2. Wymiana istniejących podokienników na drewniane dębowe lub jesionowe.
3. Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami na skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej z ościeżnicami drewnianymi.
4. Rozebranie ścianki działowej gr. 12 cm z cegieł, montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej.
5. Demontaż istniejących schodów drewnianych wewnętrznych, wykonanie nowych schodów betonowych wykończonych terakotą z ukrytym jednym stopniem w grubości ściany.
6. Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu świetlicy z pozostawieniem legarów drewnianych, wykonanie nowej posadzki z wykładziny winylowej klejonej - wytrzymałej
i niepalnej (konstrukcja posadzki zgodnie z projektem budowlanym)
7. Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu zaplecza do poziomu stropu Kleina, wykonanie nowej posadzki z terrakoty -warstwy posadzki zgodnie z projektem budowlanym.
8. Zeskrobanie i zmycie starej farby, naprawienie uszkodzonych powierzchni ścian, przygotowanie podłoża pod nowe malowanie.
9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach
w pomieszczeniu wc do wys. 2,00 m, oraz w pomieszczeniu zaplecza nad ciągiem roboczym
i przeciwległej ścianie pasa wys. 0,60 m, montaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu wc.
10. Zakup i montaż mebli kuchennych,
11. Powiększenie pod kominkiem podbudowy z płytek ceramicznych do odl. 0,50 m od kominka.
12. Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową.
13. Renowacja i odmalowanie istniejących drzwi zewnętrznych na wzór stolarki historycznej.
14. Zmiana pokrycia dachowego zadaszenia nad wejściem głównym z płyty włóknisto-cementowej na gonty bitumiczne.
15. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Branża elektryczna - zgodnie z dokumentacją
1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, rozdzielni, tablicy licznikowej.
2. Montaż nowych przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych, rozdzielni, tablicy licznikowej.
3. Wykonanie odpowiednich sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej.
Branża sanitarna - zgodnie z dokumentacją
Instalacja wod-kan
1. Wymiana fragmentów instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych.
2. Wymiana fragmentów instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych na rury z PCV.
3. Demontaż baterii wraz z umywalką, ustępu z miską fajansową, zlewozmywaka żeliwnego
z baterią - nie nadających się do użytku, oraz ponowny montaż nowych przyborów.
4. Wykonanie prób szczelności i płukanie nowej instalacji wodociągowej
Instalacja wentylacji
1. Wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach zaplecza i wc
z blachy stalowej ocynkowanej wyprowadzone przez strop na dach, ocieplone w przestrzeni poddasza wełną mineralną i obudowane płytami GKF.
2. Montaż kominków wentylacyjnych.
3. Montaż nawietrzników podokiennych. 4. W pomieszczeniu wc montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem załączanym razem z oświetleniem.
5. Montaż okapu kuchennego.
Instalacja dystrybucji gorącego powietrza
1. Wymiana istniejącego kominka na kominek z systemem mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza na pozostałe pomieszczenia.
2. Montaż przewodów wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej.
3. Montaż wentylatora kominkowego.
4. Montaż kominkowego dystrybutora gorącego powietrza.
5. Montaż czujnika tlenku węgla.
6. Montaż anemostatów kołowych.
7. Wykonanie doprowadzenia powietrza do kominka pod podłogą z rury PCV.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.00-2, 45.26.25.00-6, 45.23.13.00-8, 45.33.22.00-5, 45.34.20.00-6, 45.11.27.23-0, 45.31.00.00-3, 45.11.27.00-2, 45.42.11.00-5, 45.45.43.00-0, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.42.11.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania jest dofinansowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski, ul. Droga do Różanny 18, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232718,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 133334,86
Oferta z najniższą ceną: 133334,86 / Oferta z najwyższą ceną: 227694,60 Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie 2 - Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179252,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
 Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 123615,00
Oferta z najniższą ceną: 123615,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123615,00 Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 września 2013, 15:42:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1094