ZP/341/08/13

Rekonstrukcja otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
Numer ogłoszenia: 178983 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161163 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rekonstrukcja otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rekonstrukcja otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. Kujawsko-pomorskie który obejmuje: Wykonanie rekonstrukcji otworu nr 2, o aktualnej głębokości 72 m z pogłębieniem do ca 80 m Wykonanie badań hydrogeologicznych (pompowanie oczyszczające i pompowanie pomiarowe) zgodnie z projektem robót geologicznych i decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (ŚG.V.7430.2.2013) Pobór prób warstwy wodonośnej do analizy granulometrycznej Pobór prób wody do określenia podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych Wykonane prace należy udokumentować poprzez opracowanie dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej z roku 1967, określając wydajność eksploatacyjną zrekonstruowanego otworu. Dokumentację należy przesłać do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zatwierdzenie wydajności eksploatacyjnej, w czterech egz. w formie wydruku i elektronicznej w formacie pdf. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.2.Szczegółowy zakres prac określa: projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. Kujawsko-pomorskie. Decyzja SG.V.7430.2.2013 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. przedmiar robót 1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.4.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. 1.5. Dokumentacja projektowa zawiera: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiar robót Projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. Kujawsko-pomorskie Decyzja SG.V.7430.2.2013 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu W/w opracowania stanowią załącznik do SIWZ. 1.6 Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.51.10-3, 45.26.22.20-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa PACIO, ul. Mikołaja 9, 88-170 Pakość, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113544,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
79950,00
* Oferta z najniższą ceną: 79950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98400,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (5 września 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (5 września 2013, 13:40:49)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1045