OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej ...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn I etap
Numer ogłoszenia w BZP: 178057 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ujęcia wody
w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn I etap2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania : Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117004,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140000,00
Oferta z najniższą ceną: 140000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00
Waluta: PLN.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki.

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) i obejmowało wykonanie robót zamiennych i zamówienia dodatkowego, Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy podstawowej, a były one niezbędne do zrealizowania zakresu określonego umową podstawową oraz do osiągnięcia efektu funkcjonalnego, użytkowego przedmiotu umowy podstawowej. Zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót podstawowych i nie przekracza łącznie z udzielonymi dotychczas zamówieniami dodatkowymi 50 % wartości realizowanego zamówienia. Konieczność wykonania zamówienia dodatkowego spowodowana została koniecznością wymiany gruntu w pasach dróg i ulic o grubości 0,5 m - jako podłoża do przygotowania nawierzchni - ze względu na niemożliwość zagęszczenia gruntu rodzimego z wykopów (glina) i z tego samego powodu wystąpiła konieczność zastosowania kruszywa dowiezionego dla podłoży i obsypki rurociągów oraz wykonania warstwy podłoża umożliwiającego zagęszczenie gruntu (gr. 0,5 m) pod nawierzchnię dróg.
 
                                                                                  BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 września 2013, 14:15:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179