Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie
Numer ogłoszenia w BZP: 176731 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 156687 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie od km 0 + 0.00 do km 3 + 408,09 na dz. 122, 116, 133/9 obręb Buszkowo, 351, 417 obręb Lucim, 154, 163/5, 146, 171, 121/1 obręb Łąsko Wielkie. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m (lokalnie 4 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami po 0,75 m wykonanymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia z obu stron zakończona opornikami betonowymi. 2) wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, 3) wykonanie ścieku korytkowego otwartego, frezowanie istniejącej nawierzchni na moście
oraz ułożenie nowej nawierzchni, 4) budowę oświetlenia drogi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.20.00-5, 45.11.10.00-8, 45.22.20.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.14.00-8, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Skanska S.A. ul Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5230444,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2828713,39  Oferta z najniższą ceną: 2828713,39  
Oferta z najwyższą ceną: 2896517,76    Waluta: PLN.
                                                                         BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 września 2013, 14:32:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123