Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo – Łąsko Wielkie.


  IPR-ZP.271.14.2013                                                                 Koronowo, 2013-08-27
 
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907, wybrano  ofertę złożoną przez:
 
Skanska S.A.  ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa
 
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3  86-100 Świecie - 97,66 punktów,
Oferta nr  2. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa -  100 punktów
Oferta nr 3. MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1  86-606 Charzykowy -  98,81 punktów
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
 
 
                                                                          BURMISTRZ KORONOWA
 
 
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 sierpnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 sierpnia 2013, 10:22:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 961