Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 165433 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013


Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.30-9, 45.11.12.40-2, 45.22.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO inż. Mirosław Rożek, ul. G. Zapolskiej 18,
89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118.925,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 143.660,80
Oferta z najniższą ceną: 143.660,80 / Oferta z najwyższą ceną: 143.660,80
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
W trakcie realizacji zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie w trakcie robót przygotowawczych i w czasie przystąpienia do robót związanych ze stabilizacją osuwiska nastąpiło znaczne osunięcie się ziemi, powiększyła się i pogłębiła czasza osuwiska
oraz znacznie przemieścił się grunt w otoczeniu przyczółka. Przeprowadzone badania geologiczne określiły, że przyczyną ciągłych ruchów mas ziemnych
jest wieloskładnikowa warstwa nasypu zalegająca na iłach, która w trakcie silnych opadów ulega uwilgoceniu i poślizgowi na podłożu ilastym. Wejście na teren osuwiska z niezbędnym sprzętem budowlanym i pierwsza ingerencja w grunt dodatkowo pogorszyły stabilność i ziemia przemieściła się, co stworzyło nową,
inną sytuację na osuwisku.W tej sytuacji zaprojektowana palisada drewniana
nie zabezpiecza umocnień z koszy gabionowych przed niekontrolowanym zsuwem. Koniecznem rozwiązaniem stało się przeprojektowanie palisady drewnianej
na ściankę stalową szczelną, zwiększając głębokość wbicia jej do 4,0 m z wymianą niestabilnego gruntu na grunt piaszczysty. Zmiana ta jest konieczna w celu prawidłowego wykonania całości inwestycji i wymogów nałożonych decyzją nakazującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (20 sierpnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (20 sierpnia 2013, 16:18:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117