Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
dostawę sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia w BZP: 294396 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
- Dostawy
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 numer ogłoszenia w BZP: 250038 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 - Dostawa komputerów przenośnych
a) dostawa 28 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu tablet o parametrach zgodnych lub wyższych z zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) dostawa 1 sztuki urządzenia spełniającego role bezprzewodowego punktu dostępowego o parametrach zgodnych lub wyższych z zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zadanie 2 -Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
a) dostawa 11 sztuk komputerów PC (monitor, stacja robocza, mysz optyczna, klawiatura, zasilacz awaryjny (UPS), pakiet biurowy o parametrach zgodnych lub wyższych z zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) dostawa 1 sztuki laptop wraz z pakietem biurowym o parametrach zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 30.23.70.00-9, 48.00.00.00-8, 48.62.00.00-0, 48.77.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Dostawa komputerów przenośnych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Parser Sp. z o.o., ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34652,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40236,99
Oferta z najniższą ceną: 40236,99 / Oferta z najwyższą ceną: 45671,13
Waluta: PLN.
Część NR: 2   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
4 ITS Jacek Lange, ul. Pionierów 3/2, 85-886 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38979,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52269,10
Oferta z najniższą ceną: 52269,10 / Oferta z najwyższą ceną: 52269,10
Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 lipca 2013, 10:40:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882