Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dijazdu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na  rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych
wraz z utwardzeniem dojazdu

Numer ogłoszenia w BZP: 292048 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 229002 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach projektowanej rozbudowy wykonać należy w szczególności następujący zakres robót budowlanych:
- rozbiórkę części naświetla piwnicznego,
- zamurować okna w piwnicy,
- wykonać fundament pod platformę,
- zdemontować 4 okna,
- rozebrać część ścian i przemurować otwory do wymiarów drzwi,
- zainstalować platformę o napędzie śrubowym,
- wykonać instalację elektryczną i telefoniczną na potrzeby platformy,
- uzupełnić posadzki, tynki i powłoki malarskie,
- wykonać bezprogowe dojście szerokości 2,00m utwardzone kostką betonową,
- przebudować jedno przęsło ogrodzenia (zainstalować furtkę szer. 1,00m). 45.45.30.00-7, 45.11.10.00-8, 45.31.30.00-4, 45.23.32.00-1..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.10.00-8, 45.31.30.00-4, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka Jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290169,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 203446,07
Oferta z najniższą ceną: 203446,07 / Oferta z najwyższą ceną: 248359,28
Waluta: PLN.
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 lipca 2013, 11:42:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873