Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego

IPR-ZP.271.9.2.2013                                                                       Koronowo, 2013-07-12
 
                                                                                   
                                                                                                                                            
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano  oferty złożone przez:
 
Zadanie 1 - Parser Sp. z o.o.  ul. Szlenkierów 1/33   01-181 Warszawa
zadanie 2 - 4 ITS Jacek Lange  ul. Pionierów 3/2  85-886 Bydgoszcz

Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta nr 1 - Parser Sp. z o.o. ul. Szlenkierów 1/33   01-181 Warszawa
zadanie nr 1 - 100 punktów; Zadanie nr 2  --
Oferta nr 2 - ANS   IT Sp. z o.o.ul. Spacerowa 62 05-092 Łomianki
Zadanie nr 1 -  96,28 punktów; Zadanie nr 2 --
Oferta nr 3 - 4 ITS Jacek Lange ul. Pionierów 3/2  85-886 Bydgoszcz
Zadanie nr 1 -88,10 punktów; Zadsanie nr 2 - 100 punktów
Oferta nr 4 - MX Solution Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 82    51-167 Wrocław
Zadanie nr 1 -97,43 punktów; Zadanie nr 2 --
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
 
                                                                                BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 lipca 2013, 11:42:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179