Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę pokrycia dachowego Ratusza w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
wymianę pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 267990 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 191338 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę instalacji odgromowej,
- rozbiórkę starego pokrycia z dachówki karpiówki,
- rozbiórkę łat drewnianych,
- rozbiórkę pokrycia z papy,
- rozbiórkę opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych,
- rozbiórkę deskowania połaci dachu,
- oczyszczenie i konserwacja konstrukcji stalowej dachu,
- malowanie konstrukcji stalowej dachu,
- wykonanie deskowania połaci dachu wraz z impregnacją drewna,
- wykonanie pokrycia z papy,
- ołacenie dachu łatami 38x50 mm,
- wykonanie opierzeń blacharskich,
- pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie konstrukcji i osadzenie wyłazu dachowego,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej (wsporniki, przewody),
- wykonanie badań i pomiarów instalacji odgromowej, uziemienia ochronnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.45.30.00-7, 45.26.21.00-2, 45.26.21.10-5, 45.26.25.00-6, 45.26.14.10-1, 45.43.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlany KRUPIŃSKI Krupiński Jan, ul. Miłoleśna 5N, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171636,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119759,34
Oferta z najniższą ceną: 119759,34 / Oferta z najwyższą ceną: 172561,56  Waluta: PLN.

                                                                                      BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (9 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 lipca 2013, 16:05:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986