Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana publicznego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie
Numer ogłoszenia: 253116 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
numer ogłoszenia w BZP: 227700 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstwa nieszczęśliwych wypadków i obejmuje: ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla ZGKIM, ubezpieczenie
od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i osób zajmujących się łapaniem bezpańskich psów , ubezpieczenie maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 146 B, 87-100 tORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 269000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 204377,00
Oferta z najniższą ceną: 204377,00 / Oferta z najwyższą ceną: 204377,00
Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 lipca 2013, 13:07:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1577