Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków ...


  IPR-ZP.271.10.3.2013                                                             Koronowo, 2013-06-25
 


                  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej
i następstw nieszczęśliwych wypadków  Gminy  Koronowo wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie.                          


                 Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146 B, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146 B, która otrzymała 100 punktów.
  Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem
w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) uPzp.
                                                                                      BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2013, 16:19:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1088