Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Powierzchniowe utwardzenie dróg.


  IPR-ZP.271.8.3.2013                                                          Koronowo, 2013-06-25
 
                                                                                   

     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Powierzchniowe utwardzenie dróg.

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR ul. Dostawcza 6  93-231 Łódź
 
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa  Drogowego S.A. KALISZ
ul. Noskowska 3-5,  62-800  Kalisz  -  83,03 punkty
Oferta nr 2 - BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237   01-919 Warszawa - 93,58 punkty
Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR ul. Dostawcza 6  93-231 Łódź - 100 punktów
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.

                                                                                       BURMISTRZ KORONOWA


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2013, 12:49:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889