Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OA.250.1.2013

Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 1. Kursów zawodowych, 2. Warsztatów terapeutycznych, 3. Wsparcia asystenta rodziny, 4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym, 6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym, 7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym.
Numer ogłoszenia: 113029 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207314 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 

1. Kursów zawodowych, 

2. Warsztatów terapeutycznych, 

3. Wsparcia asystenta rodziny, 

4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 

5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym, 

6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym, 

7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 

1. Kursów zawodowych, 

2. Warsztatów terapeutycznych, 

3. Wsparcia asystenta rodziny, 

4. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 

5. Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym, 

6. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym, 

7. Integracyjnej wycieczki do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.51.00.00-2, 85.31.23.00-2, 80.57.00.00-0, 79.95.20.00-2, 92.00.00.00-1, 92.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy pt. Nadzieja na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P. U. H. Elim Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (14 czerwca 2013)
Opublikował: Paweł Święcichowski (14 czerwca 2013, 14:25:21)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 910