Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 212674 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187200 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki. CZEŚĆ I - Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych CZEŚĆ II - Dostawa zestawu płyt CD z muzyką CZEŚĆ III - Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji CZEŚĆ IV - Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych CZEŚĆ V - Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć logopedycznych CZEŚĆ VI - Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć korekcji wad postawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.23.43.00-1, 48.31.90.00-7, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8, 48.90.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3kropki.pl Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1041,81

 • Oferta z najniższą ceną: 1041,81 / Oferta z najwyższą ceną: 1496,79

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa zestawu płyt CD z muzyką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ECU Spółka Handlowo-Usługowa, ul. Zamerhofa 9, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1297,10

 • Oferta z najniższą ceną: 1297,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1660,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3kropki.pl Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3579,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3245,40

 • Oferta z najniższą ceną: 3245,40 / Oferta z najwyższą ceną: 4551,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JUSTTECH Justyna Maryniowksa, Motycz 232A,, 21-030 Motycz, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 923,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 629,35

 • Oferta z najniższą ceną: 629,35 / Oferta z najwyższą ceną: 1217,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć logopedycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3kropki.pl Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3577,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3242,67

 • Oferta z najniższą ceną: 3242,67 / Oferta z najwyższą ceną: 4104,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć korekcji wad postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, ,, Al.. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4753,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3855,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3855,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6221,00

 • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (3 czerwca 2013)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (3 czerwca 2013, 15:18:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 970