Zawiadomienie i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowanu przetargowym pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie


  IPR-ZP.271.3.4.2013                                                                 Koronowo, 2013-05-16
 
                                                                                   

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


       Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie, prowadzonym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław  ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację w kryterium cena 100 %
Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PROMEL” Robert Jeszke Biechówko 31A   86-140 Drzycim   -   98,20 punktów
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane HYDRO-KOR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27,  85-079 Bydgoszcz  -  69,65  -  punktów.
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18    89-600 Chojnice  -  100 punktów
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
 
                                                                                  BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (16 maja 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 maja 2013, 12:09:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258