Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie IPR-ZP.271.2.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Numer ogłoszenia w BZP: 50241 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
- numer ogłoszenia w BZP: 67148 – 2013 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sali gimnastycznej
w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wymianę podłogi w sali gimnastycznej (285,11 m2):
- rozbiórkę istniejącej posadzki z deszczułek wraz z listwami przyściennym
- rozbiórkę ślepej podłogi
- rozbiórkę istniejących legarów
- izolację istniejącego podłoża betonowego folią polietylenowa gr. 0,3 mm
- ułożenie legarów dolnych i górnych 19 x 90 mm w rozstawie 50 x 50 cm na klockach dystansowych i podkładkach elastycznych z gąbki kompozytowej PUR 100 x 100 mm w rozstawie 500 x 500 mm
- wykonanie ślepej podłogi z desek o szerokości 90 mm, grubości 19 mm
- izolację folia polietylenową gr. 0,3 mm
- ułożenie podłogi z płyt wiórowych - płyty OSB gr. 2 x 10 mm
- wykonanie powierzchniowo - elastycznej podłogi sportowej o nawierzchni z linoleum gr. 4 mm (np. LINODUR SPORT)
- ułożenie listew przypodłogowych
- malowanie linii do gier szer. 5 mm farbami PUR
- wykonanie wentylacji mechanicznej przestrzeni podpodłogowej (montaż 4 wentylatorów wg branży elektrycznej)
2) Wymianę stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej (3 szt.)
- wykucie z muru ościeżnic stalowych
- wykucie nadproży
- rozebranie fragmentów ścian dla montażu nowych drzwi
- ułożenie nadproży prefabrykowanych
- montaż 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych pełnych laminowanych, wypełnionych płytą wiórową otworową, oraz 1 szt. drzwi pełnych laminowanych przeciwpożarowych E160
- naprawę otworów drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi od strony sali gimnastycznej i pomieszczeń sąsiednich (uzupełnienie tynków, zagruntowanie powierzchni emulsją, wykonanie gładzi cementowo - polimerowej, gruntowanie preparatem akrylowym, malowanie farbą akrylową z technologią ceramiczną, malowanie farbą olejną lub ftalową)
3) Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizacja na odl. 10 km (15 m3).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.22.22-8, 45.42.11.31-1, 45.43.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDOMAS Masłowski Zbigniew
ul. Międzyleska 2-6, 50-514 Wrocław.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141524,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 - Cena wybranej oferty: 64460,59
-  Oferta z najniższą ceną: 64460,59 / Oferta z najwyższą ceną: 94467,69
-  Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2013, 11:22:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124