Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT VAT Gminy Koronowo.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych
z rozliczeniem podatku VAT Gminy Koronowo

Numer ogłoszenia w BZP: 21690 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT Gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze
w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług, możliwy
do skorygowania w przeszłych okresach rozliczeniowych, tj. 2008-2012 oraz w okresach rozliczeniowych do roku 2014 związanych z rozliczeniami podatku VAT Gminy Koronowo oraz jednostek budżetowych: tj. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Koronowie, Miejsko-Gminnym Zespołem Edukacji w Koronowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koronowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Koronowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Koronowie
2. Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na czas od zawarcia Umowy do zakończenia postępowań związanych z przedmiotem umowy, jednak nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum:
1.PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa
2.PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska s.k., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 595874,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 732925,38
Oferta z najniższą ceną: 732925,38 / Oferta z najwyższą ceną: 732925,38
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Gmina Koronowo zamierza udzielić zamówienia na usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług, możliwy do skorygowania w przeszłych okresach rozliczeniowych (2008-2012) oraz w okresach rozliczeniowych do roku 2014 związanych z rozliczeniami podatku VAT Gminy Korono oraz jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11, ust. 8. W myśl art. 5 ust. 1 b ustawy upzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym - tj. usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. W związku z powyższym dokonano wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (15 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 stycznia 2013, 14:59:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2244