Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. Nr postępowania IPR.271.12.2012.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
na usługi udzielania kredyt
Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 2012/S 249-411953

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Koronowo
pl. Zwycięstwa 1
Osoba do kontaktów: Elżbieta Szalska
86-010 Koronowo
POLSKA
Tel.: +48 523826459
E-mail: elzbieta.szalska@um.koronowo.pl
Faks: +48 523826401
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.koronowo.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług.

Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Koronowo Kod NUTS PL613
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
Część I – Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji gminnych w wysokości 2 100 000,00 PLN, słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych. W tym:
Zadanie 1 – Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Tryszczyn – etap I w wysokości 280 000,00 PLN, słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
Zadanie 2 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno w wysokości 510 000,00 PLN, słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100.
Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek w wysokości 1 090 000,00 PLN, słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
Zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie w wysokości 220 000,00 PLN, słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
Część II – Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 210 000,00 PLN, słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 860 041,29 PLN

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Nie wykorzystano aukcję elektroniczną.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 182-299198 z dnia 21.9.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: IPR-ZP.271.12.2012 Część nr: 1 - Nazwa: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji gminnych w wysokości 2 100 000,00 PLN.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Bank Ochrony Środowiska S.A.
al. Jana Pawła II nr 12
Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 523398893
Faks: +48 523398844
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 544 523,15 PLN
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Nie jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia.

Zamówienie nr: IPR-ZP.271.12.2012 Część nr: 2 - Nazwa: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 210 000,00 PLN, słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.11.2012
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum: 1. Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12 86-010 Koronowo 2. SGB- Banku Spółka Akcyjna ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 523820561
Faks: +48 523820560
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 315 518,14 EUR
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Nie przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.12.2012

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2013)
Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2013, 12:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530