Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OA.251.31.2012

Koronowo: Zamówienia na świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo
Numer ogłoszenia: 534190 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 489706 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia na świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Miasta i Gminy Koronowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem w zakresie: a) Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania czystości w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę, b) Przygotowanie świadczeniobiorcy posiłków, c) Palenie w piecu w zależności od potrzeb i pory roku, d) Wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, e) Dokonywanie zakupów i wnoszenie opłat za podopiecznych związanych z utrzymaniem mieszkania, f) Załatwianie spraw urzędowych i zgłaszanie wizyt lekarskich, g) Pranie odzieży i pościeli, h) Zapewnienie, w miarę możliwości kontaktów z rodziną i otoczeniem, i) inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego w miejscu zamieszkania. 2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek; wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagający szczególnej opieki, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem w zakresie zaleconym przez lekarza, który to zakres nie jest wykonywany przez placówki służby zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje w szczególności: a) rehabilitacja, b) zabiegi pielęgniarskie, c) inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb zdrowotnych podopiecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.11.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Punkt Opieki Społecznej nad Chorym w Domu - Ewa Malak, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (31 grudnia 2012)
Opublikował: Paweł Święcichowski (31 grudnia 2012, 13:12:05)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (2 stycznia 2013, 14:41:01)
Zmieniono: wstawiono prawidłowy załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1049