ZP/341/11/12

Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 272545 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259953 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie podstawowym dla floty pojazdów mechanicznych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, podlegających rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym, w okresie od 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane dalej NNW Szczegółowy wykaz pojazdów mechanicznych objętych przedmiotem zamówienia, wraz z niezbędnymi danymi tych pojazdów przedstawiono w Wykazie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w roku 2013-stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA: OC- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o0 ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1210 z późn. zm.). Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC od 01 stycznia 2013- 31 grudnia 2013r. Składka z tytułu ubezpieczenia OC będzie płatna w dwóch ratach. Suma gwarancyjna: szkody na osobę - 5 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. szkody na mieniu - 1 000 000 EUR w odniesieniu na jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę zdarzeń. NNW - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów dla pojazdów będących własnością zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ dla których w formularzu cenowym- załącznik nr 1 do formularza ofertowego w kolumnie NNW należy wypełnić tylko puste pola, w pola ze znakiem x nie należy wpisywać kwot ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę i pasażerów ubezpieczonych pojazdów w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianych przez producenta pojazdu ( zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu). Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego tj. Kierowcy i każdego pasażera oraz trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku z użytkownikiem pojazdów mechanicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający określa sumę ubezpieczenia na jedną osobę w wysokości 50 000,00zł - w przypadku śmierci ubezpieczonego, tj. Kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ubezpieczonemu, który wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał mniejszego niż 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1/100 sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, za każdy ustalony przez Ubezpieczyciela punkt procentowy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zamawiający wymaga naliczenia składek ubezpieczeniowych dla ww. sumy ubezpieczenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.41.10-0, 66.54.61.00-0, 66.51.21.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział, ul. Grodzka 25 , 85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 25, 85-109 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
85286,00
* Oferta z najniższą ceną: 85286,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95900,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (27 grudnia 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (28 grudnia 2012, 08:41:20)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1031