ZP/341/09/12

PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Numer ogłoszenia: 269021 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250449 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) Zadanie 1 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Szacunkowa ilość odpadów: do 2 400 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 2 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 19 08 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 19 08 01 - Skratki Szacunkowa ilość odpadów: do 90 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 3 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 19 08 02), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 19 08 02 - Zawartość piaskowników Szacunkowa ilość odpadów: do 90 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton Zadanie 4 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 03), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów Szacunkowa ilość odpadów: do 600 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 5 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 07), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe Szacunkowa ilość odpadów: do 60 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton Zadanie 6 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 06), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 03 06 - odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Szacunkowa ilość odpadów: do 90 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zadanie 7 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 03), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji Szacunkowa ilość odpadów: do 600 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton Zadanie 8 Przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych (o kodzie 20 02 01), zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: miasto Koronowo oraz 33 sołectwa. Kod i rodzaj odpadu: 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji Szacunkowa ilość odpadów: do 300 t Przyjmowane do zagospodarowania odpady muszą być ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) Każdorazowo po wykonanej usłudze lub jednokrotnie na koniec miesiąca Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów. Zamawiający będzie dostarczał odpady wg bieżących potrzeb od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt ustawowych wolnych od pracy. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Miejsca zagospodarowania odpadów, powinny znajdować się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego t.j. Al. Wolności 4, w Koronowie. Do miejsca przyjęcia odpadów powinien być dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 40 ton. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje odpadów stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 6 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości odpadów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną partię odpadów, na podstawie podpisanych obustronnie kwitów wagowych oraz zbiorczej karty przekazania odpadów. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
  
Nazwa: PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE - 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 489600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 466560,00
* Oferta z najniższą ceną: 466560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 533044,80 * Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa:
PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 19 08 01 - Skratki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Proądocimska 28, 85-893 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
12937,32
* Oferta z najniższą ceną: 12937,32 / Oferta z najwyższą ceną: 12937,32 * Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa:
PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 19 08 02 - Zawartość piaskowników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Proądocimska 28, 85-893 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty
: 12937,32
* Oferta z najniższą ceną: 12937,32 / Oferta z najwyższą ceną: 12937,32 * Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa:
PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o. Ul. Wojska Polskiego 65, 85- 825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
116640,00
* Oferta z najniższą ceną: 116640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119880,00 * Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa:
PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
12960,00
* Oferta z najniższą ceną: 12960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13326,12 * Waluta: PLN.
Część NR: 7  
Nazwa:
PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Proądocimska 28, 85-893 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
69083,28
* Oferta z najniższą ceną: 69083,28 / Oferta z najwyższą ceną: 69083,28 * Waluta: PLN.
Część NR: 8  
Nazwa:
PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
58320,00
* Oferta z najniższą ceną: 58320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69870,60 * Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (18 grudnia 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 grudnia 2012, 14:29:24)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1071