ZP/341/08/12

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA
Numer ogłoszenia: 244659 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230235 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa - zakup używanego ciągnika spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 2. Wymagania: 2.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: rok produkcji nie starszy niż 2004 silnik wysokoprężny sześciocylindrowy zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą (spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin STAGE III), moc silnika nie mniejsza niż 150 KM, układ kierowniczy ze wspomaganiem przedni wałek odbioru (WOM) trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylny trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni napęd na cztery koła 4x4, kabina przeszklona z klimatyzacją i ogrzewaniem liczba drzwi 2 szt. elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej, elektryczna wycieraczka szyby tylnej instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy jednoobwodowa lub dwuobwodowa agregowanie maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi), spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP ogumienie: zużycie nie większe niż 20% zaczep transportowy tył przebieg nie większy niż 7 000 mtg potwierdzony dokumentami (książką serwisową) 2.2. Wyposażenie ciągnika: klucz do kół, instrukcja obsługi, trójkąt ostrzegawczy, licznik motogodzin gaśnica, światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego, halogeny robocze z przodu min. 2 szt. i z tyłu pojazdu min. 2 szt. apteczka 2.3. Ciągnik musi być wolny od wad, posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać obowiązujące normy. 2.4. Warunki eksploatacji: przedmiotowy ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu 2.5. Informację dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę przy odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika Uwaga! Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia musi przejść test sprawnościowy u Zamawiającego Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, - w cenie ciągnika 2.6. Wykonawca na własny koszt dostarczy i rozładuje przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego t. j. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 12.12.2012 r. 2.7. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.8. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 2.9. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Gospodarstwo Rolne Alina Kaczała - Szymczak, Konarzew 82A, 63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 168510,00
* Oferta z najniższą ceną: 136000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 238620,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (20 listopada 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (20 listopada 2012, 09:42:14)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127