Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych (IV) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki - IV postępowanie..
Numer ogłoszenia: 458350 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391422 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych (IV) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki - IV postępowanie...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych (IV) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki- IV postępowanie. CZEŚĆ I - Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych CZEŚĆ II - Dostawa zestawu płyt CD z muzyką CZEŚĆ III - Dostawa zestawu strojów dla uczniów na zajęcia artystyczne CZEŚĆ IV - Dostawa zestawu przyrządów do korekcji wad postawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.00-9, 30.23.43.00-1, 48.19.00.00-6, 18.33.10.00-8, 18.23.00.00-0, 37.42.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2.programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Pośrednictwa i Marketingu Renata Duszczyk - Szczygielska, ul. Sikorskiego 4a/17, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2113,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2297,00

  • Oferta z najniższą ceną: 2297,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2580,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa zestawu strojów dla uczniów na zajęcia artystyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kal - Sport Paweł Kalita, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3170,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 3700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3700,00

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Ewa chytła (19 listopada 2012)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (19 listopada 2012, 13:35:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187