Zawiadomienie o podpisaniu umowy na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Numer ogłoszenia w BZP: 458236 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 417570 - 2012r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sali gimnastycznej
w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
I. Wymianę instalacji elektrycznej.
W tym:
1. Roboty rozbiórkowe
- demontaż przewodów kabelkowych
- demontaż gniazd wtyczkowych
- demontaż łączników instalacyjnych
- demontaż opraw świetlówkowych
- demontaż praw żarowych, porcelanowych, plafonier
2. Wymiana tablicy TZ oraz wlz
- montaż rozdzielnicy TZ
- ułożenie rur winidurowych w bruzdach fi 20 mm
- ułożenie rur winidurowych na uchwytach fi 37 mm
- ułożenie kabli wielożyłowych w kanałach zamkniętych YKY 5x16
3. Instalacja rozdzielnic oraz korytek
- montaż korytek
- montaż rozdzielnicy TO
4. Instalacja oświetlenia sali głównej
- montaż puszek 75x75
- montaż opraw świetlówkowych Horn Titus Sport 3x49
- ułożenie przewodów kabelkowych w izolacji poliwinylowej YDYp 3x2,5
5. Instalacja oświetlenia i gniazd
- montaż puszek z tworzywa sztucznego, puszek bakelitowych, łączników, przycisków instalacyjnych, gniazd wtyczkowych
- montaż opraw oświetleniowych żarowych strugo- i pyłoodpornych, opraw świetlówkowych z blachy stalowej
6. Montaż przewodów
- ułożenie przewodów kabelkowych w izolacji poliwinylowej
7. Uziemienie wyrównawcze
8. Badania i pomiary obwodów elektrycznych, natężenia oświetlenia, instalacji uziemiającej, działania wyłącznika różnicowoprądowego
II. Wymianę instalacji c.o. W tym: 1. Demontaż grzejników 2. Demontaż rurociągów stalowych fi 15 mm 3. Montaż rurociągów stalowych fi 15 i 20 mm 4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów 5. Płukanie i próby szczelności instalacji 6. Montaż nowych grzejników, zaworów odcinających, termostatycznych, odpowietrzających 7. Montaż głowic termostatycznych 8. Wymiana obudowy grzejników. III. Remont ścian i sufitu. W tym: 1. Zeskrobanie, zmycie starej farby 2. Wymiana podokienników 3. Demontaż drabinek 4. Zamurowanie wnęk po zdemontowanych grzejnikach 5. Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntującą 6. Wykonanie tynków z gładzi szpachlowej cementowo-polimerowej 7. Gruntowanie podłoży preparatem akrylowym 8. Malowanie powierzchni wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową z technologią ceramiczną 9. Usunięcie i wywóz gruzu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy nie projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Spółka jawna, ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 101412,95
Oferta z najniższą ceną: 101412,95 / Oferta z najwyższą ceną: 123164,61   Waluta: PLN.                                                                           BURMISTRZ KORONOWA

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (19 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (19 listopada 2012, 13:23:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1093