Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sali gimnastycznej w gimnazjum nr 1 w Koronowie.


                                                                                       Koronowo, 2012-11-13
 
             
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1              w Koronowie

                    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 4, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnio-Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp.j.
ul. Szosa Kotomierska 17  86-010 Koronowo

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena – 100 punktów
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert    
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
 
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKDOR ul. Toruńska 57/66  87-800 Włocławek - oferta odrzucona
Oferta nr 2 - Zakład Usługowo – Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski ul. Mickiewicza 12 89-500 Tuchola - 83,49 punktów
Oferta nr 3 - P.P.H.U. LUX Leszek Trzaskalski ul. Pelikanowa 22 85-449 Bydgoszcz
- 89,53 punktów
Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Spółka jawna ul. Szosa Kotomierska 17   86-010 Koronowo - 100 punktów
Oferta nr 5 - „WIMAR” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24   86-010 Koronowo -  82,34 punktów
Oferta nr 6 -  Firma Handlowo – Usługowa „DUDULSKI” Wojciech Dudulski ul. Jagiellońska 24a  13-300 Nowe Miasto Lubawskie - 86,13  punktów.
 
Uzasadnienie odrzucenia:
      W wyniku badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu informuję, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MARKDOR ul. Toruńska 57/66 87-800 Włocławek została odrzucona.
W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta została złożona na druku ofertowym   nie uwzględniającym zmian, jakich Zamawiający dokonał w trakcie ww. postępowania. Zamawiający w dniu 7.11.2012 r. pismem znak IPR-ZP 271.20.2012 dokonał modyfikacji (zmiany) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz), przedmiaru robót oraz formularza oferty (załącznika nr 1 do siwz).
Od tego momentu zmodyfikowana treść siwz stała się wiążąca zarówno dla Zamawiającego      jak  i wykonawców.
W swojej ofercie Wykonawca nie oświadczył, nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamiera powierzyć podwykonawcom, jeżeli przewidywał udział podwykonawców oraz nie zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ  w wysokości  10% ceny ofertowej brutto w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.
Nie budzi zatem żadnych wątpliwości fakt, iż Wykonawca złożył ofertę nie odpowiadającą treści siwz. Wskazać przy tym należy, iż oferta (formularz ofertowy) nie jest dokumentem wymienionym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1817 z późn. zm.).
W związku z powyższym nie było możliwe uzupełnienie formularza ofertowego na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp.
Skutkiem proceduralnym złożenia oferty nie odpowiadającej treści siwz jest obligatoryjne odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie określonym w art. 94 ust. 1, pkt 2 uPzp.
                                                                           
                                                                                        BURMISTRZ KORONOWA
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (13 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 listopada 2012, 08:38:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1278