ZP/341/07/12

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
Numer ogłoszenia: 234825 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213629 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Szczegółowy asortyment przedmiotu zamówienia obejmuje: zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów: Autosan, Jelcz Beriet (PR), Star 200, Autosan, MAN, Scania, Iveco wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ zadanie nr 2 - sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów: Ford Courier 1.8D (94-99r.), Ford Courier 1.3 (benzyna 96r.), Ford Transit 2.5 TD (98r.) skrzynia, Ford Transit 2.5 D (94-97r.) wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy części zamiennych do ciągników C-360, C-385 (6 cylindrów) wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ Części muszą spełniać Polskie Normy motoryzacyjne przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku muszą spełniać Polskie Normy i polskie specyfikacje techniczne. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne zamówienie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych części zamiennych stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 52 382-22-562.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.33.00.00-9, 34.31.20.00-7, 34.39.00.00-7, 34.32.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 
 
Nazwa: Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* TRANSTECH Maria Helm, Michał Helm Spółka jawna, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 149976,36
* Oferta z najniższą ceną: 149976,36 / Oferta z najwyższą ceną: 149976,36
* Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* P.H.U. ERZET S.C., ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 30254,65
* Oferta z najniższą ceną: 30254,65 / Oferta z najwyższą ceną: 65846,82
* Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GRENE Sp. z o.o., Modła Królewska ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 13931,20
* Oferta z najniższą ceną: 13931,20 / Oferta z najwyższą ceną: 13931,20
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (7 listopada 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (7 listopada 2012, 10:09:36)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952