ZP/341/06/12

DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI
Numer ogłoszenia: 219207 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202133 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup używanej koparko-ładowarki 2. Wymagania: 2.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: rok produkcji nie starsza niż 2006 silnik wysokoprężny czterocylindrowy o pojemności 4 - 4,5 l (spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin STAGE III) czterocylindrowy z turbodoładowaniem o mocy min 92 KM, napęd na obie osie 4x4, półautomatyczna skrzynia biegów z możliwością ustawienia na automat, lub manualna skrzynia biegów przednia oś skrętna, lub dwie osie skrętne ogumienie: zużycie nie większe niż 25% szybkozłącze koparkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów, (młot pneumatyczny, wiertło) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, kabina wyposażona w klimatyzację lub wentylację, regulowany fotel operatora, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, pełne oświetlenie robocze, sygnał cofania; 2.2. Parametry robocze: udźwig od 3000 do 3600 kg, na wysokość do 3 m maksymalna głębokość kopania do 6 m, maksymalna wysokość załadunku 4,90, kąt obrotu łyżki min. 200° - 210° zasięg min. 6,50 m 2.3. Wyposażenie maszyny: widły otwierane na łyżkę łyżka koparkowa przednia, dzielona ramię kopiące teleskopowe z łyżką łyżka skarpowa dodatkowo gumy na podporach błotniki na przednich kołach pompa wielotłoczkowa lub zębata - hydraulika mocna i sucha! klucz do kół, Instrukcja Obsługi, Trójkąt ostrzegawczy, Gaśnica, Lampa migowa, apteczka Przebieg nie większy niż 5 000 mg potwierdzony dokumentami (książka serwisowa) Przed podpisaniem umowy przedmiot zamówienia musi przejść test sprawnościowy u Zamawiającego Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, -w cenie sprzętu 2.4. Wykonawca na własny koszt dostarczy i rozładuje przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego t. j. Al. Wolności 4 w Koronowie 2.5. Faktura zostanie wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. 2.8. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. 2.9. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* INTERHANDLER Sp. z o.o., ul. Wpienna 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
175275,00
* Oferta z najniższą ceną: 175275,00 / Oferta z najwyższą ceną: 188190,00
* Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (15 października 2012)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (15 października 2012, 14:28:11)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999