Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi Wtelno-Bytkowice-Salno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
budowę drogi Wtelno - Bytkowice - Salno.

Numer ogłoszenia w BZP: 376960 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. numer ogłoszenia
 w BZP: 338492 - 2012r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi Wtelno - Bytkowice - Salno.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie bitumicznej, na odcinku o długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Wtelno, działka 27. Zakres zamówienia obejmuje: 1) odtworzenie ( wyznaczenie ) trasy i punktów wysokościowych, 2) mechaniczne plantowanie poboczy drogi, 3) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej istniejącej, 4) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, 5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm ( doprowadzenie do spadku jezdni w jednym kierunku) 6) nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - długość odcinka drogi 0,800 km ( od strony wsi Wtelno (od drogi powiatowej ) na odcinku 0,000km do 0,800km), szerokość jezdni 5,0m. 7) Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20cm (strona lewa), 8) koryta o głębokości 20cm wykonane
na poszerzeniach jezdni, 9) umocnienie poboczy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. 10) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 463842,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 288701,91
Oferta z najniższą ceną: 288701,91 / Oferta z najwyższą ceną: 296954,10
Waluta: PLN.
                                                                                BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (2 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (2 października 2012, 14:50:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102