Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę ujęcia wody w m. Wtelno oraz rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w m. Tryszczyn - etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 358980 - 2012;
data zamieszczenia: 21.09.2012
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 171887 - 2012r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY
W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje realizację rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn w następującym wymiarze: - sieć wodociągowa Ø 160 PE - 915,00 mb - sieć wodociągowa Ø 110 PE - 2637,00 mb - sieć wodociągowa Ø 90 PE - 1761,00 mb - przyłącza wodociągowe Ø 32 PE - 222,50 mb sieć wodociągowa w zakresie podanym powyżej została wyposażona w 42 hydranty, w tym 7 szt. podziemnych i 35 szt. nadziemnych. 2. Realizacja zadania odbywać się będzie w przedziale dwóch lat tj. : - I część zadania w roku 2012, - II część zadania w roku 2013. Zakresem rzeczowym I części zadania muszą być objęte następujące odcinki sieci wodociągowej: - odc. Ww-18 - Ww-21 Ø 110 PE długości - 901.10 mb (Tryszczyn, ul.Sadownicza cała) - odc. Ww-22 - H54P odw 80 Ø 90 PE długości - 569,00 mb (Tryszczyn, ul. Owocowa cala) - odc. W70 - Ww-17 Ø 110 PE długości - 848,60 mb (Tryszczyn, ul. Warzywna cała) - odc. W60 - W66 Ø 110 PE długości - 93,00 mb (Tryszczyn ulica Lipowa w części) - odc. W66 - Ww-20 Ø 110 PE długości - 122,50 mb (Tryszczyn ulica Wiśniowa w części) - odc. Ww-20 - H40Npp 80 Ø 110 PE długości - 81,50 mb (Tryszczyn ulica Długa w części) z przynależnym zakresem uzbrojenia w hydranty pod i nadziemne oraz przyłącza wodociągowe. 3. Zakres rzeczowy II części przedmiotu zamówienia stanowią pozostałe odcinki sieci wodociągowej określone w punkcie 3, pomniejszone o zakres do wykonania w I części określone w punkcie 4.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.|
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1575106,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 387764,29
Oferta z najniższą ceną: 387764,29 / Oferta z najwyższą ceną: 1168505,23
Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 września 2012, 09:53:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665