Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci komputerowej, okablowaniua strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na budowę sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 354004 - 2012;
data zamieszczenia: 18.09.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 numer ogłoszenia w BZP: 166403 - 2012r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FAREM Sp. z o.o. ul. Legionów 94/10 81-429 Gdynia, ul. Legionów 94/10, 81-429 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216046,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.
Cena wybranej oferty: 99199,50
Oferta z najniższą ceną: 99199,50 / Oferta z najwyższą ceną: 219992,78
Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (18 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (18 września 2012, 15:41:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229