1/ZP2012

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 353896 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318082 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek, według poszczególnych 12 pakietów. Zamówienie obejmuje w/w dostawy w okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wszystkie warunki SIWZ są w równej mierze obowiązujące dla oferty pełnej jak również oferty złożonej tylko na wybrany pakiet lub pakiety. Wykonawca może zaoferować tylko te szczepionki, które są wpisane do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub UE zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć przy dostawie dokument potwierdzający, że dostarczany produkt posiada dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub UE. Wykonawca musi dostarczać szczepionki w oryginalnych opakowaniach. Data ważności oferowanych szczepionek nie może być krótsza niż 75 % terminu ważności producenta. Zamawiający wymaga aby informacje i opisy na oferowanym asortymencie były w języku polskim. Przedstawiona przez Wykonawcę Oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, kalkulacji, itp. stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ. Pakiet nr 1 Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego antygenu powierzchniowego HBV ( HbS) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, zawierająca 20µg natygenu HbS/1 ml w dawce dla osób powyżej 15 roku życia. Stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy oraz 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy schemat szybkiego uodpornienia w postaci ampułkostrzykawki 1 ml, Engerix B - ilość szt. 100 Pakiet nr 2 Szczepionka przeciw błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi ( komponentna acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ( rDNA), polomyelitis (inaktywowana)(IPV) i przeciwko Haemophilus typu b skoniugowana (Hib) ( adsorbowana) 1 fiolka i 1 ampułkostrzykawka plus 2 igły Infanrix Hexa - ilość szt. 70 Pakiet nr 3 Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi ( bezkomórkowa złożona ) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania Pentaxim - ilość szt. 120 Pakiet nr 4 Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi ( bezkomórkowa złożona ) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania Infanrix IPV Hib - ilość szt. 50 Pakiet nr 5 Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 1 dawka (1 ml) ( dawka (1 ml) ludzki rotawirus szczep RIX4414 żywy atenuowany produkowany na linii komórek Vero 1 szklany pojemnik: proszek - 1 doustny, aplikator, rozpuszczalnik, 1 łącznik Rotarix - ilość szt. 70 Pakiet nr 6 Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, adsorbowana. Każda dawka 0,5 ml. zawiera po 1 mikrogramie polisacharydu serotypów 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F i po 3 mikrogram,y polisacharydu serotypów 4, 18C, 19F, sodu chlorku, woda do wstrzykiwań 1 dawka ( 0,5 ml. ) 1 ampułko-strzykawka plus igła - do stosowania domięśniowego Synflorix - ilość szt. 20 Pakiet nr 7 Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana ( 13-walentna, adsorbowana) 1 ampułko-strzykawka zawierająca pojedyńczą dawkę ( 0,5 ml) plus igła Prevenar 13 - ilość szt. 100 Pakiet nr 8 Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka z proszkiem plus 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem z 2 igłami 1 dawka (0,5 ml) po odtworzeniu zawiera Wirus Varicella zoster, szczep oka, ( żywy, atenuowany) ni mniej niż 2000 PFFV.Substancje pomocnicze: heomycyny siarczan, albumina ludzka, laktoza, sorbitol, mannitol, aminokwasy (do wstrzykiwań ) i woda do wstrzykiwań Varilrix - ilość szt. 20 Pakiet nr 9 Polisacharydowa szczepionka przeciwko menigokokom grupy C adsorbowana, sprężona z toksoidem tężcowym Zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml. Neis Vac C - ilość szt. 10 Pakiet nr 10 Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu ( inaktywowana ) Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawka 1 ampułko-strzykawka po 0,25 ml. Dawka zawiera: wirus kleszczowego zapalenia mózgu ( szczep Nendafl) 1,2 mikrograma adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu ( 0,17 mikrograma Al 3+) FSME IMMUN - ilość szt. 10 Pakiet nr 11 Szczepionka przeciw grypie - ilość szt. 130 Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówień na szczepionkę p/grypie będzie obowiązywał po dniu uzyskania od Ministra Zdrowia decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionki p/grypie z aktualnym składem rekomendowanym przez WHO na sezon 2012/2013 oraz po uzyskaniu zwolnienia serii produktu przez Państwowy Zakład Higieny. Pakiet nr 12 Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18) rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana, zawiesina do wstrzykań w ampułkostrzykawce 1 dawka 0,5 ml CERVARIX - ilość szt. 15 UWAGA! Zamawiający informuje, że ze względu na rozpoczęte już szczepienia daną szczepionką i wymaganą dalszą ich kontynuacją, zgodnie z zaleceniami producentów szczepionek oraz lekarzy wykazał w przedmiocie zamówienia nazwy zamawianych szczepionek. 1.1. Ceny nie ulegną zmianie przez okres realizacji umowy za wyjątkiem prowadzonych przez Wykonawcę a zaakceptowanych przez Zamawiającego akcji promocyjnych. 1.2. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych dostaw podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. 1.3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych. 1.4. Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4, 33.65.16.60-2, 33.65.16.80-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4569,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 4901,04
* Oferta z najniższą ceną: 4901,04 / Oferta z najwyższą ceną: 4901,04 * Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12077,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 11893,39
* Oferta z najniższą ceną: 11893,39 / Oferta z najwyższą ceną: 11893,39 * Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10335,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 10655,71
* Oferta z najniższą ceną: 10655,71 / Oferta z najwyższą ceną: 12137,04 * Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4306,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 4752,00
* Oferta z najniższą ceną: 4752,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4752,00 * Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14137,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 18673,20
* Oferta z najniższą ceną: 18673,20 / Oferta z najwyższą ceną: 18673,20 * Waluta: PLN.
Część NR: 6  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 3110,40
* Oferta z najniższą ceną: 3110,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3110,40 * Waluta: PLN.
Część NR: 7  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* INTRA Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23655,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 22734,00
* Oferta z najniższą ceną: 22734,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23879,88 * Waluta: PLN.
Część NR: 8  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3729,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 3585,60
* Oferta z najniższą ceną: 3585,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3585,60 * Waluta: PLN.
Część NR: 9  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* INTRA Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1119,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 1100,74
* Oferta z najniższą ceną: 1100,74 / Oferta z najwyższą ceną: 1145,02 * Waluta: PLN.
Część NR: 10  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* INTRA Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 831,17
* Oferta z najniższą ceną: 831,17 / Oferta z najwyższą ceną: 861,95 * Waluta: PLN.
Część NR: 11  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Abbott Products Sp. z o.o, ul.Postępu 21B, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2157,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 1950,15
* Oferta z najniższą ceną: 1950,15 / Oferta z najwyższą ceną: 3524,04 * Waluta: PLN.
Część NR: 12  
Nazwa: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* GSK Service Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4369,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 3449,95
* Oferta z najniższą ceną: 3449,95 / Oferta z najwyższą ceną: 3449,95 * Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

metryczka


Wytworzył: Iwona Kuczkowska (17 września 2012)
Opublikował: Iwona Kuczkowska (18 września 2012, 14:56:36)
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 978