Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie Nr IPR-ZP.271.9.2012


IPR-ZP.271.9.23.2012                                                             Koronowo, 2012-09-10

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn – I etap, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę oznaczoną nr 7 złożoną przez:
WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo

Uzasadnienie wyboru: 

oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.

Na postępowanie wpłynęło 10 ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDWAR” Danuta Wardęcka
    Warchały ul. Brajnicka 26 /34
    12-122 Jedwabno -  oferta odrzucona
2. KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o.
    ul. Wydmy 3
    85-188 Bydgoszcz - 77,72 pkt
3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „GRABAN” Aleksandra Olszewska
    ul. Łobżenicka 11 B
    89-115 Mrocza - oferta odrzucona
4. „Raw-Bud” Sp. z o.o.
    ul. Leszczyńskiego 39
    85-137 Bydgoszcz - oferta odrzucona
5. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o.
    ul. Angowicka 47
    89-600 Chojnice - oferta odrzucona
6. ROLLSTICK- TORUŃ Sp. z o.o.
    ul. Wschodnia 34
    87-100 Toruń - 68,50 pkt
7. „WIMAR” Sp. z o.o.
    ul. Nadrzeczna 24
    86-010 Koronowo - 100 pkt
8. Konsorcjum :
     1. Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek
         ul. G. Zapolskiej 18
         89-600 Chojnice
     2. INWEST-INSTALACJE SANITARNE Krzysztof Łasicki
         ul. Ceynowy 13a
         89-604 Chojnice  - 70,10 pkt
9. „INFOTRANS” Tomasz Głowacki
    ul. Orna 82
    85-356 Bydgoszcz -  oferta odrzucona
10. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. J
     ul. Szosa Kotomierska 17
     86-010 Koronowo -  85,28 pkt

Uzasadnienie odrzucenia:

W wyniku badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu informuję, iż:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „BUDWAR” Danuta Wardęcka Warchały ul. Brajnicka 26 /34 12-122 Jedwabno – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W złożonej ofercie Wykonawca nie uwzględnił wyjaśnień Zamawiającego do SIWZ z dnia 21.08.2012 r.

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej „GRABAN” Aleksandra Olszewska ul. Łobżenicka 11 B, 89-115 Mrocza - została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyła wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku dysponowana osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.

Oferta nr 4 -„Raw-Bud” Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 39 85-137 Bydgoszcz – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W złożonej ofercie Wykonawca nie uwzględnił wyjaśnień Zamawiającego do SIWZ z dnia 21.08.2012 r.

Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice - została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca nie złożył wyjaśnień, dotyczących treści oferty.

Oferta nr 9 - „INFOTRANS” Tomasz Głowacki ul. Orna 82 85-356 Bydgoszcz - została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku dysponowana osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dokumentu potwierdzającego, iż załączona do oferty polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności jest opłacona.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                                               BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (11 września 2012)
Opublikował: Maria Klapczyńska (11 września 2012, 13:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518