Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr postępowania IPR-ZP.271.11.2012


IPR-ZP.271.11.10.2012                                                             Koronowo, 2012-09-03
 
                                             Zawiadomienie
 
 
             Niniejszym informuję, iż po dokonaniu badania i oceny ofert w prowadzonym przez    Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
 
                                FAREM Sp. z o.o.   ul. Legionów 94/10    81-429 Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.
 
Na postępowanie wpłynęło 8 ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena.
 
Oferta Nr 1. NEOLOGIC Sp. z  o.o. ul. Pańska 73 00-834 Warszawa - oferta odrzucona
Oferta Nr 2. FAREM Sp. z o.o. ul. Legionów 94/10 81-429 Gdynia - 100 punktów
Oferta Nr 3. ANKO System Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 60  87-100 Toruń -  oferta odrzucona Oferta Nr 4. MAXTO Sp. z o.o.   S.K.A. ul. Reduta 5   31-421 Kraków - 77,92 punktów
Oferta Nr 5. Ict GROUP sp. z o.o. ul. Grobla 15  85-305 Bydgoszcz - 70,15 punktów
Oferta Nr 6. COMTEK SYSTEMS ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz -  oferta odrzucona
Oferta Nr 7. LVS Karol Żebrowski ul. Chrobrego 29/5   62-300 Września -  oferta odrzucona
Oferta Nr 8. AB AKRONET sp.o.o. ul. Sułowska 22   51-180 Wrocław - 77,86 punktów.

Uzasadnienie odrzucenia:
W wyniku badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu informuję, iż:
Oferta nr 1 - NEOLOGIC Sp. z  o.o. ul. Pańska 73 00-834 Warszawa została odrzucona            na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca został wykluczony z postępowania na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyła wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku dysponowana osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.
Oferta nr 3 - ANKO System Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 60  87-100 Toruń  została odrzucona  na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca został wykluczony z postępowania na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyła wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku dysponowana osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.
Oferta nr 6 - COMTEK SYSTEMS ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz została odrzucona         na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.            Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca został wykluczony z postępowania na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyła wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku dysponowana osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.
Oferta nr 7 - LVS Karol Żebrowski ul. Chrobrego 29/5   62-300 Września została odrzucona      na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.             Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca został wykluczony z postępowania na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyła wykazu osób potwierdzającego spełnienie warunku dysponowana osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.
 
           Jednocześnie na  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp,  informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 września 2012, 12:03:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1391