Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie IPR-ZP.271.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych.

Numer ogłoszenia w BZP: 185337 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
numer ogłoszenia w BZP: 162213 - 2012r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,                 woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup gruzu betonowego                  lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz  z dostawą kruszywa z recyklingu - gruzu betonowego lub betonowo - ceglanego (z domieszką cegły nieprzekraczające 10 % objętości) o granulacji 0 - 31,5 mm oraz 0 - 63 mm o uziarnieniu ciągłym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe REN-TRANS Sp. z o.o. ul. Budowlana 2, 85-874 BYDGOSZCZ, ul. Budowlana 2, 85-874 BYDGOSZCZ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144443,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 213,54
Oferta z najniższą ceną: 213,54 / Oferta z najwyższą ceną: 317,34     Waluta: PLN.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (28 sierpnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (28 sierpnia 2012, 13:06:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091