Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawę pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim

Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 317590 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253522 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki. CZEŚĆ I - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. CZEŚĆ II - Pomoce dydaktyczne dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych CZEŚĆ III - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych CZEŚĆ IV - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych CZEŚĆ V - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodniczo CZEŚĆ VI - Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych historycznie CZEŚĆ VII - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych artystycznie CZEŚĆ VIII - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych z języka obcego CZEŚĆ IX - Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. CZEŚĆ X - Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych CZEŚĆ XI - Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć logopedycznych CZEŚĆ XII - Zakup programów komputerowych dla uczniów uzdolnionych z języka obcego CZEŚĆ XIII - Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych CZEŚĆ XIV - Zakup zestawu gier dydaktycznych CZEŚĆ XV - Zakup zestawu książek CZEŚĆ XVI - Zakup zestawu plansz dydaktycznych CZEŚĆ XVII - Zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu do zajęć korekcji wad postawy CZEŚĆ XVIII - Zakup zestawu płyt CD z muzyką CZEŚĆ XIX - Zakup zestawu płyt CD i DVD o tematyce historycznej CZEŚĆ XX - Zakup zestawu strojów dla uczniów na zajęcia artystyczne CZEŚĆ XXI - Zakup materiałów - przyborów drobnych do zajęć.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 22.11.00.00-4, 22.11.40.00-2, 22.11.43.00-5, 30.19.76.30-1, 48.31.90.00-7, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8, 37.44.15.00-6, 37.44.17.00-8, 37.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2.programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5576,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5576,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6726,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pomoce dydaktyczne dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła 25, ul. POW 25, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6911,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6911,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9146,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KLADREW Urszula Muża - Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1756,02

 • Oferta z najniższą ceną: 1756,02 / Oferta z najwyższą ceną: 2971,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2017,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2017,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2897,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodniczo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KLADREW Urszula Muża - Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2710,92

 • Oferta z najniższą ceną: 2710,92 / Oferta z najwyższą ceną: 4970,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uzdolnionych historycznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H. Auto - Moto, Barbara Kawałkiewicz, ul. Bolesława Prusa 41 Pawilon 82, 05-804 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2345,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2345,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2616,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych artystycznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H. Auto - Moto Barbara Kawałkiewicz, ul. Bolesława Prusa 41 Pawilon 82, 05-804 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3921,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3834,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3834,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4109,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych z języka obcego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH Meritum, ul. Struga 29, 10-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4025,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4618,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KLADREW Uruszla Muża - Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2590,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1620,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2598,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH Meritum, ul. Struga 29, 10-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 905,00

 • Oferta z najniższą ceną: 905,00 / Oferta z najwyższą ceną: 976,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zakup programów komputerowych do prowadzenia zajęć logopedycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KLADREW Uruszula Muża- Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3151,29

 • Oferta z najniższą ceną: 3151,29 / Oferta z najwyższą ceną: 3768,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zakup programów komputerowych dla uczniów uzdolnionych z języka obcego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Domino Hurt - Detal Iwona Niesyto, ul. 23 marca 78/34, 81-820 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1389,14

 • Oferta z najniższą ceną: 390,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2017,08

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zakup zestawu gier dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. 3 maja 17/6, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6032,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6754,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zakup zestawu książek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHEC - SPORT Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4256,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4256,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4256,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zakup zestawu plansz dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KLADREW Urszula Muża - Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 880,68

 • Oferta z najniższą ceną: 880,68 / Oferta z najwyższą ceną: 1040,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu do zajęć korekcji wad postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAL - SPORT, Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15757,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15757,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26364,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zakup zestawu płyt CD i DVD o tematyce historycznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Chec - Sport Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 466,00

 • Oferta z najniższą ceną: 466,00 / Oferta z najwyższą ceną: 525,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Zakup materiałów - przyborów drobnych do zajęć

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHEC - SPORT Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3882,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3180,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5724,00

 • Waluta: PLN.
metryczka


Wytworzył: Ewa chytła (28 sierpnia 2012)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (28 sierpnia 2012, 11:14:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230